Refund policy

 

Retourneren
Ons beleid geldt voor 30 dagen. Als er 30 dagen zijn verstreken sinds uw aankoop, kunnen wij u helaas geen terugbetaling of omruiling aanbieden.

Om in aanmerking te komen voor een retourzending, moet uw artikel ongebruikt zijn en in dezelfde staat verkeren als waarin u het hebt ontvangen. Het moet ook in de originele verpakking zitten.

Verschillende soorten goederen kunnen niet worden geretourneerd. Bederfelijke goederen zoals voedsel, bloemen, kranten of tijdschriften kunnen niet worden geretourneerd. We accepteren ook geen producten die intieme of sanitaire goederen zijn, gevaarlijke materialen of ontvlambare vloeistoffen of gassen.

Extra niet-retourneerbare artikelen:
- Cadeaubonnen
- Downloadbare softwareproducten
- Sommige artikelen voor gezondheid en persoonlijke verzorging

Om uw retourzending te voltooien, hebben we een ontvangstbewijs of een bewijs van aankoop nodig.
Stuur uw aankoop niet terug naar de fabrikant.

Er zijn bepaalde situaties waarin slechts gedeeltelijke restitutie wordt verleend (indien van toepassing)
- Boek met duidelijke tekenen van gebruik
- Cd, dvd, VHS-band, software, videogame, cassettebandje of vinylplaat die is geopend
- Elk artikel dat niet in de originele staat verkeert, beschadigd is of onderdelen mist om redenen die niet aan onze fout te wijten zijn
- Elk artikel dat meer dan 30 dagen na levering wordt geretourneerd

Terugbetalingen (indien van toepassing)
Zodra uw retourzending is ontvangen en geïnspecteerd, sturen wij u een e-mail om u te laten weten dat wij uw geretourneerde artikel hebben ontvangen. We zullen u ook op de hoogte brengen van de goedkeuring of afwijzing van uw terugbetaling.
Als uw terugbetaling wordt goedgekeurd, wordt deze verwerkt en binnen een bepaald aantal dagen automatisch gecrediteerd op uw creditcard of oorspronkelijke betaalwijze.

Te late of ontbrekende terugbetalingen (indien van toepassing)
Als u nog geen terugbetaling hebt ontvangen, controleer dan eerst nogmaals uw bankrekening.
Neem vervolgens contact op met uw creditcardmaatschappij, het kan enige tijd duren voordat uw terugbetaling officieel is geboekt.
Neem vervolgens contact op met uw bank. Er is vaak enige verwerkingstijd voordat een terugbetaling is geboekt.
Als je dit allemaal hebt gedaan en je hebt nog steeds je terugbetaling niet ontvangen, neem dan contact met ons op via hello@ourdailybottle.com.

Uitverkoopartikelen (indien van toepassing)
Alleen normaal geprijsde artikelen kunnen worden terugbetaald, uitverkoopartikelen kunnen helaas niet worden terugbetaald.

Ruilen (indien van toepassing)
We vervangen artikelen alleen als ze defect of beschadigd zijn. Als u het wilt ruilen voor hetzelfde artikel, stuur ons dan een e-mail op hello@ourdailybottle.com en stuur uw artikel naar: Van Schoonbekestraat, 117, 2018 Antwerpen, België.

Geschenken
Als het artikel bij aankoop was gemarkeerd als een geschenk en het is rechtstreeks naar u verzonden, ontvangt u een tegoedbon voor de waarde van uw retourzending. Zodra het geretourneerde artikel is ontvangen, wordt er een cadeaubon naar je opgestuurd.

Als het artikel bij aankoop niet als cadeau is aangemerkt, of als de gever de bestelling naar zichzelf heeft laten versturen om het later aan jou te geven, sturen we een terugbetaling naar de gever van het cadeau en zal deze op de hoogte worden gebracht van je retourzending.

Verzending
Om uw product te retourneren, dient u uw product te mailen naar: Bottle Boutique, Bergensesteenweg 830, 1600 Halle, België

U betaalt zelf de verzendkosten voor het terugsturen van uw artikel. De verzendkosten worden niet terugbetaald. Indien u een terugbetaling ontvangt, zullen de kosten van de retourzending in mindering worden gebracht op uw terugbetaling.

Afhankelijk van waar je woont, kan de tijd die het duurt voordat je omgeruilde product je bereikt, variëren.

Als u een artikel voor meer dan 75 euro verstuurt, kunt u overwegen een traceerbare verzendservice te gebruiken of een verzendverzekering af te sluiten. Wij garanderen niet dat wij uw geretourneerde artikel zullen ontvangen.

Retours

Notre politique dure 30 jours. Si 30 jours se sont écoulés depuis votre achat, nous ne pouvons malheureusement pas vous proposer de remboursement ou d'échange.

Pour être admissible à un retour, votre article doit être inutilisé et dans le même état que celui dans lequel vous l'avez reçu. Il doit également être dans son emballage d'origine.

Plusieurs types de marchandises ne peuvent pas être retournés. Les produits périssables tels que les aliments, les fleurs, les journaux ou les magazines ne peuvent pas être retournés. Nous n'acceptons pas non plus les produits intimes ou sanitaires, les matières dangereuses ou les liquides ou gaz inflammables.

Autres articles non retournables :
- Cartes-cadeaux
- Logiciels téléchargeables
- Certains articles de santé et de soins personnels

Pour compléter votre retour, nous avons besoin d'un reçu ou d'une preuve d'achat.
Veuillez ne pas renvoyer votre achat au fabricant.

Il existe certaines situations où seuls des remboursements partiels sont accordés (le cas échéant)
- Livre présentant des signes évidents d'utilisation
- CD, DVD, cassette VHS, logiciel, jeu vidéo, cassette ou disque vinyle qui a été ouvert.
- Tout article qui n'est pas dans son état d'origine, qui est endommagé ou auquel il manque des pièces pour des raisons qui ne sont pas dues à une erreur de notre part.
- Tout article retourné plus de 30 jours après la livraison.

Remboursements (le cas échéant)
Une fois votre retour reçu et inspecté, nous vous enverrons un courriel pour vous informer que nous avons reçu votre article retourné. Nous vous informerons également de l'approbation ou du rejet de votre remboursement.
Si votre remboursement est approuvé, il sera traité et un crédit sera automatiquement appliqué à votre carte de crédit ou à votre mode de paiement initial, dans un délai de quelques jours.

Remboursements tardifs ou manquants (le cas échéant)
Si vous n'avez pas encore reçu de remboursement, vérifiez d'abord à nouveau votre compte bancaire.
Contactez ensuite la société émettrice de votre carte de crédit. Il peut s'écouler un certain temps avant que votre remboursement ne soit officiellement comptabilisé.
Contactez ensuite votre banque. Il y a souvent un délai de traitement avant que le remboursement ne soit comptabilisé.
Si vous avez effectué toutes ces démarches et que vous n'avez toujours pas reçu votre remboursement, veuillez nous contacter à l'adresse hello@ourdailybottle.com.

Articles en solde (le cas échéant)
Seuls les articles à prix normal peuvent être remboursés. Les articles en solde ne peuvent malheureusement pas être remboursés.

Échanges (le cas échéant)
Nous ne remplaçons les articles que s'ils sont défectueux ou endommagés. Si vous souhaitez l'échanger contre le même article, envoyez-nous un courriel à hello@ourdailybottle.com et envoyez votre article à : Van Schoonbekestraat, 117, 2018 Antwerpen, Belgique.

Cadeaux
Si l'article a été marqué comme cadeau lors de l'achat et expédié directement chez vous, vous recevrez un crédit cadeau de la valeur de votre retour. Dès réception de l'article retourné, un chèque-cadeau vous sera envoyé par courrier.

Si l'article n'était pas marqué comme cadeau au moment de l'achat, ou si le destinataire du cadeau s'est fait expédier la commande pour vous la remettre plus tard, nous enverrons un remboursement au destinataire du cadeau et il sera informé de votre retour.

Expédition
Pour retourner votre produit, vous devez l'envoyer par courrier à Bottle Boutique, Bergensesteenweg 830, 1600 Halle, Belgique

Vous serez responsable du paiement de vos propres frais d'expédition pour le retour de votre article. Les frais d'expédition ne sont pas remboursables. Si vous recevez un remboursement, les frais d'expédition de retour seront déduits de votre remboursement.

Le délai d'acheminement de votre produit échangé peut varier en fonction de votre lieu de résidence.

Si vous expédiez un article d'un montant supérieur à 75 euros, vous devriez envisager d'utiliser un service d'expédition avec suivi ou de souscrire une assurance expédition. Nous ne garantissons pas que nous recevrons votre article retourné.