Terms of service

ARTIKEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN
a) Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst met leveringsadres in België, door een bezoeker van deze website, hierna “klant” genoemd, afgesloten met BOTTLE BOUTIQUE BV, Van Schoonbekestraat 117, 2018 Antwerpen, BE 0648.948.509 , in dezen handelend onder de handelsnaam “Our Daily Bottle”. Deze algemene voorwaarden zijn ook toepasselijk op verkopen gerealiseerd via een ander kanaal dan de website.

b) Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden zoals door de klant geformuleerd, behalve wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door BOTTLE BOUTIQUE aanvaard werden.

ARTIKEL 2. OMSCHRIJVING VAN DE AANGEBODEN PRODUCTEN

a) Wijnabonnementen
De wijnabonnementen verkocht op deze website omvatten een abonnement gedurende 12 of 36 maanden op een pakket dat iedere maand uit twee verschillende wijnen bestaat.
De selectie van deze wijnen gebeurt door BOTTLE BOUTIQUE BV en kan in geen geval grond zijn voor welke betwisting dan ook.

Daarnaast geeft de prijs van het wijnabonnement ook toegang tot clubvoordelen allerhande, die echter geen deel uitmaken van de koopovereenkomst van de abonnementsformule.
De clubvoordelen voormeld worden vrij bepaald door de BOTTLE BOUTIQUE BV en kunnen derhalve in geen enkel geval een reden zijn tot betwisting van de overeenkomst met betrekking tot de wijnabonnementen.

De op deze website aangeboden wijnabonnementen verschillen in elkaar met betrekking tot betaling en opzegbaarheid (zie hierover verder in art.8) :
1) Een formule waarbij de gehele som voor het abonnement van 12 maanden onmiddellijk betaald wordt, hierna genoemd “jaarformule”. De klant geniet hierbij een korting die door BOTTLE BOUTIQUE BV discretionair bepaald wordt, en herzien kan worden na afloop van iedere periode van 12 maanden.

2) Een formule waarbij maandelijks 1/36ste van de gehele som voor het abonnement van 36 maanden betaald wordt, hierna genoemd “maandformule”.

b) Nabestellingen
De klant zal een wijn uit de abonnementsformule kunnen nabestellen met een korting op de initiële prijs in de abonnementsformule.
Het kortingspercentage wordt discretionair bepaald door de BOTTLE BOUTIQUE BV en kan geen aanleiding geven tot welke betwisting dan ook.

BOTTLE BOUTIQUE BV behoudt zich het recht voor dit kortingspercentage zonder beperkingen te herzien gedurende de looptijd van het wijnabonnement van de klant en dit zonder dat de BOTTLE BOUTIQUE BV verplicht is de klant hiervan op welke wijze dan ook op de hoogte te brengen.

De mogelijkheid tot nabestelling geldt zolang het product beschikbaar is.

Klanten die geen abonnement zoals onder a) hebben lopen kunnen ook bestellen via de webshop en betalen verzendkosten. De vaststelling van deze verzendkosten en de voorwaarden van vrijstelling van deze kost worden discretionair bepaald door de BOTTLE BOUTIQUE BV en kunnen geen aanleiding geven tot welke betwisting dan ook.

c) Speciale aanbiedingen
Eventuele speciale aanbiedingen uitgaande van de  BOTTLE BOUTIQUE BV kunnen in geen geval de basis vormen voor een betwisting met betrekking tot de abonnementsformule zoals besproken onder art.2, a) of een nabestelling zoals besproken onder art. 2, b). De speciale aanbieding geldt zolang het product beschikbaar is.

ARTIKEL 3. PRIJS
De op de website vermelde prijzen voor de abonnementsformules per 1, 6 of 12 maanden zijn steeds inclusief BTW exclusief leveringskosten in België en Nederland, waarbij door de klant kan geopteerd worden voor ofwel levering in een pakketshop ofwel thuislevering volgens de modaliteiten van onze derde dienstverleners.
Andere leveringsmogelijkheden kunnen mogelijk aangeboden worden, maar dit mits betaling van een supplement zoals vermeld op de website en tijdens het bestelproces.
Voor bestellingen uit het buitenland moet de klant BOTTLE BOUTIQUE BV persoonlijk contacteren. BOTTLE BOUTIQUE BV zal dan een gepersonaliseerde offerte opmaken.
De BOTTLE BOUTIQUE BV behoudt zich het recht voor deze tarieven te herzien na afloop van de initiële termijn van het wijnabonnement, of op ieder moment voor nabestellingen en speciale aanbiedingen.

ARTIKEL 4. BESTELLING
a) Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op de hyperlink “PLAATS BESTELLING” (of iedere variante hierop zoals aanwezig op de website). De klant zal dan een betalingsproces doorlopen. De bestelling is pas definitief wanneer de klant een bevestiging ontvangst vanwege BOTTLE BOUTIQUE BV dat zijn bestelling geregistreerd werd en het betalingsproces goed werd doorlopen. BOTTLE BOUTIQUE BV zal in geen enkel geval overgaan tot levering wanneer geen tijdige betaling ontvangen werd.
b) Bestellingen kunnen ook per mail geplaatst worden via hello@ourdailybottle.com en zijn slechts geldig na bevestiging door BOTTLE BOUTIQUE BV en na ontvangst van de betaling.

ARTIKEL 5. HERROEPINGSRECHT
BOTTLE BOUTIQUE BV gedraagt zich naar bepalingen aangaande het herroepingsrecht zoals bepaald in artikel VI.47 e.v. WER.
De Klant die beroep wil doen op het wettelijk voorziene herroepingsrecht moet dit uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk aan BOTTLE BOUTIQUE BV meedelen overeenkomstig artikel VI.49 WER. Deze mededeling moet binnen de veertien (14) kalenderdagen gebeuren vanaf de:

  •  Verkoopovereenkomst: d.i. de dag van (fysieke) ontvangst van de goederen;
  •  Dienstenovereenkomst: d.i. de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten.

In diens mededeling- per e-mail- moet de Klant aantonen dat hij beroep kan doen op zijn herroepingsrecht. Volgende informatie moet dan ook vermeld worden:
- De vermelding van de datum van order;
- De datum van ontvangst van de goederen;
- De datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt;
- Naam en adres van de Klant;
- Handtekening van de Klant;

De Klant kan zich slechts op zijn herroepingsrecht beroepen in het geval de goederen niet geopend werden. Overeenkomstig artikel VI.53, 4° WER is BOTTLE BOUTIQUE BV immers niet gehouden goederen die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben terug te nemen, hetgeen het geval is bij de opening van een fles wijn.
De Klant dient de desbetreffende ongeopende producten onmiddellijk terug te sturen naar BOTTLE BOUTIQUE BV, en dit overeenkomstig artikel VI.51, §1 WER uiterlijk binnen de 14 dagen na de mededeling tot herroeping, tenzij BOTTLE BOUTIQUE BV aangeboden heeft de goederen zelf af te halen.

Wat betreft de terugbetaling zal BOTTLE BOUTIQUE BV deze opschorten overeenkomstig artikel VI.50, §3 WER zolang zij geen bewijs van terugzending heeft ontvangen van de Klant. Overeenkomstig artikel VI.50, §2 WER is BOTTLE BOUTIQUE BV bovendien niet gehouden de bijkomende kosten terug te betalen, indien de Klant uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering dan de door de onderneming aangeboden goedkoopste standaardlevering heeft gekozen. Daarnaast zal de Klant in ieder geval alle kosten en risico van de terugzending dragen zoals bepaald in artikel VI.51, §1, lid 2 WER.

Indien de producten aangetast zijn door een waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, zal de Klant hiervoor verantwoordelijk zijn ov. artikel VI.51, §2 WER.

BOTTLE BOUTIQUE BVs gerechtigd om dit verhoudingsgewijs in rekening te brengen bij de terugbetaling.
Indien de Klant niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden is er sprake van een onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht. In dat geval zullen de goederen teruggestuurd worden naar de Klant, voor eigen rekening en risico van de Klant. BOTTLE BOUTIQUE BV verbindt er zich toe haar motieven duidelijk te communiceren aan Klant.

ARTIKEL 5bis. NIET TEVREDEN, GELD TERUG - GARANTIE

BOTTLE BOUTIQUE BV verbindt zich ertoe de klant terug te betalen indien deze niet tevreden is met de kwaliteit van de ontvangen wijn. Hiertoe dient de klant deBOTTLE BOUTIQUE BV per telefoon of mail te contacteren om deze terugbetaling aan te vragen. Deze garantie is enkel van toepassing indien de fles nog minstens 80 % van zijn oorspronkelijke volume bevat. BOTTLE BOUTIQUE BVzal hetzij de fles waarvan sprake ophalen, hetzij de klant een retourlabel aanleveren.

ARTIKEL 6. BETALING
Betaling gebeurt steeds elektronisch via de aangeboden betalingsmogelijkheden of via overschrijving indien een bestelling via mail gebeurt.
Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst.
Bij de keuze voor een maandelijks opzegbare formule moet betaling tussenkomen voor de 24ste van iedere maand. Betaling na deze datum wordt als laattijdig beschouwd.
De BOTTLE BOUTIQUE BV vraagt hiervoor een betalingsmandaat van de klant. De klant verbindt zich er toe een permanente betalingsopdracht te geven aan zijn of haar financiële instelling en, wanneer deze niet gebeurt via onze betalingsprocesverwerker, het bewijs van deze permanente opdracht over te maken aan de BOTTLE BOUTIQUE BV

De BOTTLE BOUTIQUE BV behoudt zich het recht voor om de levering van het pakket op te schorten tot betaling door de klant.

Wanneer de klant in gebreke blijft over te gaan tot tijdige en volledige betaling gedurende twee maanden, wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden beschouwd ten laste van de klant. De klant blijft dan betaling verschuldigd van het nog openstaande bedrag van de resterende looptijd van het abonnement vanaf het moment van de eerste wanbetaling die uiteindelijk aanleiding gaf tot ontbinding.

ARTIKEL 7. LEVERINGSMODALITEITEN
a) Adres
Levering zal gebeuren door onze derde dienstverlener of de BOTTLE BOUTIQUE BV zelf op het door de klant bij bestelling meegedeelde adres. De klant verbindt er zich toe om elke wijziging van leveringsadres voor de 24ste van de maand van voorziene levering door te geven aan de BOTTLE BOUTIQUE BV. De klant is aansprakelijk voor alle schade geleden door de BOTTLE BOUTIQUE BV in causaal verband met de niet-tijdige melding van het nieuwe leveringsadres.

b) Leveringstermijn abonnementen
I. De abonnementsformules zullen geleverd worden in de laatste dagen van iedere maand. De leveringsdatum aangaande de abonnementsformules is louter indicatief en kan de BOTTLE BOUTIQUE BV derhalve niet verbinden. De klant zal door de pakketleverancier op de hoogte gebracht worden van het moment van beschikbaarheid in de pakketshop of van levering.

II. Nabestellingen worden geleverd binnen een redelijke termijn.
III. Speciale aanbiedingen worden geleverd binnen een redelijke termijn.

ARTIKEL 8. OPZEGGING
a) In de 3, 6 en 12-maanden formule is geen opzegging mogelijk gedurende de initiële looptijd. De klant kan dus in geen enkel geval de betaalde som terugvorderen.
b) In de maandformule is opzegging door de klant mogelijk mits deze opzegging wordt gemeld voor de 24ste van de maand. Deze opzegging kan ook gemeld worden per mail binnen dezelfde termijn maar geldt enkel na expliciete schriftelijke kennisgeving van ontvangst door de BOTTLE BOUTIQUE BV.

ARTIKEL 9. AUTOMATISCHE HERNIEUWING
Behoudens expliciete opzegging door de klant via zijn persoonlijke pagina op de website voor de 24ste van de maand van de laatste levering, zal het contract automatisch opnieuw vernieuwd worden na verloop van de gekozen abonnementstermijn (zijnde 1, 3, 6 en 12 maanden). 

ARTIKEL 10. KLACHTEN EN GARANTIE
a) De BOTTLE BOUTIQUE BV verbindt zich ertoe alle klachten en garanties die meegedeeld worden aan haar klantendienst zo spoedig mogelijk op te lossen en een adequate oplossing te voorzien.

b) De BOTTLE BOUTIQUE BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die valt onder de verantwoordelijkheid van een derde dienstverlener.

c) De BOTTLE BOUTIQUE BV is niet aansprakelijk voor het niet naleven van haar contractuele verplichtingen als deze niet-naleving een gevolg is van overmacht.

ARTIKEL 11. GESCHILLEN
Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht.
Voor alle geschillen zijn de Rechtbanken van het Arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen en kanton Mechelen bevoegd.

ARTIKEL 12. PRIVACYBEPALINGEN
a) De BOTTLE BOUTIQUE BV verbindt zich ertoe de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, evenals alles geldende uitvoeringsbesluiten, na te leven.

b)De BOTTLE BOUTIQUE BV verzamelt persoonlijke gegevens voor commerciële – en marketing doeleinden en verbindt zich ertoe deze nooit door te geven aan derde partijen. Indien de klant hieromtrent vragen of opmerkingen heeft kan hij steeds terecht bij een van de zaakvoerders van BOTTLE BOUTIQUE BV.

c) De klant heeft steeds het recht zich op simpel verzoek en kosteloos te verzetten tegen het gebruik van diens contactgegevens voor doeleinden van direct marketing. Tevens kan de klant steeds toegang vragen tot deze persoonsgegevens en kan hij deze op ieder moment laten wijzigen of verbeteren.
d) De BOTTLE BOUTIQUE BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verspreiding van deze persoonsgegevens wegens een gegevenslek, dan wel in geval van opvordering door de overheid in de meest ruime zin van het woord.

ARTIKEL 13. SPECIALE BEPALING
De BOTTLE BOUTIQUE BV verbindt zich ertoe geen alcohol te verkopen aan minderjarigen overeenkomstig de geldende Belgische wetgeving.

Ze kan echter niet aansprakelijk gesteld worden in geval van (poging tot) misleiding of omzeiling van deze regelgeving door haar klanten en zal evenmin aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele gevolgen verbonden aan deze (poging tot) misleiding of omzeiling.

ARTIKEL 14. BINDING
Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden door het aanvinken van de checkbox “Ik verklaar de algemene voorwaarden gelezen te hebben en ermee akkoord te gaan”. Een elektronische bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn in hoofde van de klant.

 

VERSION FRANCAIS

 

ARTICLE 1. CONDITIONS GÉNÉRALES
a) Les présentes conditions générales s'appliquent à tous les contrats d'achat et de vente avec une adresse de livraison en Belgique, conclus par un visiteur de ce site web, ci-après dénommé le " client ", avec BOTTLE BOUTIQUE BV, Van Schoonbekestraat 117, 2018 Anvers, BE 0648.948.509, agissant sous le nom commercial " Our Daily Bottle ". Les présentes conditions générales s'appliquent également aux ventes réalisées par un autre canal que le site web.

b) Les présentes conditions générales prévalent toujours sur toute autre condition posée par le client, à moins qu'elle n'ait été expressément acceptée au préalable et par écrit par BOTTLE BOUTIQUE.

ARTICLE 2. DESCRIPTION DES PRODUITS OFFERTS

a) Abonnements aux vins
Les abonnements de vin vendus sur ce site comprennent un abonnement de 12 ou 36 mois à un paquet composé de deux vins différents chaque mois.
La sélection de ces vins est faite par BOTTLE BOUTIQUE BV et ne peut en aucun cas être la base d'un quelconque litige.

En outre, le prix de l'abonnement au vin donne également accès à toutes sortes d'avantages du club, qui ne font toutefois pas partie du contrat d'achat de la formule d'abonnement.
Les avantages club précités sont librement déterminés par BOTTLE BOUTIQUE BV et ne peuvent donc en aucun cas constituer un motif de contestation de la convention relative aux abonnements de vin.

Les abonnements au vin proposés sur ce site diffèrent en termes de paiement et de résiliation (voir plus loin l'article 8) :
1) Une formule dans laquelle la totalité de la somme correspondant à l'abonnement de 12 mois est payée immédiatement, ci-après dénommée "formule annuelle". Le client bénéficiera d'une remise qui sera déterminée à la discrétion de BOTTLE BOUTIQUE BV et pourra être revue à la fin de chaque période de 12 mois.

2) Une formule de paiement mensuel de 1/36ème de la somme totale de l'abonnement pour 36 mois, ci-après dénommée "formule mensuelle".

b) Commandes ultérieures
Le client pourra commander à nouveau un vin de la formule d'abonnement en bénéficiant d'une réduction par rapport au prix initial de la formule d'abonnement.
Le pourcentage de réduction est déterminé à la discrétion de BOTTLE BOUTIQUE BV et ne peut être contesté.

BOTTLE BOUTIQUE BV se réserve le droit de réviser ce pourcentage de remise sans limitation au cours de l'abonnement de vin du client sans que BOTTLE BOUTIQUE BV soit obligé d'en informer le client de quelque manière que ce soit.

L'option de réapprovisionnement s'applique tant que le produit est disponible.

Les clients qui ne disposent pas d'un abonnement tel que mentionné sous a) peuvent également commander par le biais du webshop et payer les frais d'expédition. La détermination de ces frais de port et les conditions d'exemption de ces frais sont déterminées à la discrétion de BOTTLE BOUTIQUE BV et ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation.

c) Offres spéciales
Les éventuelles offres spéciales de BOTTLE BOUTIQUE BV ne peuvent en aucun cas servir de base à un litige concernant le plan d'abonnement tel que décrit à l'article 2, a) ou une commande répétitive telle que décrite à l'article 2, b). L'offre spéciale est valable tant que le produit est disponible.

ARTICLE 3. PRIX
Les prix mentionnés sur le site web pour les formules d'abonnement par 1, 6 ou 12 mois sont toujours TVA comprise et hors frais de livraison en Belgique et aux Pays-Bas, le client pouvant opter pour une livraison dans un magasin de colis ou une livraison à domicile selon les modalités de nos prestataires de services tiers.
D'autres options de livraison peuvent être proposées, mais uniquement moyennant le paiement d'un supplément, comme indiqué sur le site web et au cours du processus de commande.
Pour les commandes provenant de l'étranger, le client doit contacter personnellement BOTTLE BOUTIQUE BV. BOTTLE BOUTIQUE BV vous fera alors une offre personnalisée.
BOTTLE BOUTIQUE BV se réserve le droit de réviser ces tarifs à l'expiration de la durée initiale de l'abonnement de vin, ou à tout moment pour les commandes répétitives et les offres spéciales.

ARTICLE 4. ORDRE
a) Un accord est valablement conclu lors de la transmission électronique de la commande en cliquant sur l'hyperlien "PASSER LA COMMANDE" (ou toute variation de celui-ci tel que présent sur le site web). Le client passera ensuite par un processus de paiement. La commande ne sera considérée comme définitive que lorsque le client aura reçu de BOTTLE BOUTIQUE BV la confirmation de l'enregistrement de sa commande et du bon déroulement du processus de paiement. BOTTLE BOUTIQUE BV ne procédera à aucune livraison si le paiement n'a pas été reçu.
b) Les commandes peuvent également être passées par e-mail via hello@ourdailybottle.com et ne sont valables qu'après confirmation par BOTTLE BOUTIQUE BV et réception du paiement.

 

ARTICLE 5. DROIT DE RETRAIT
BOTTLE BOUTIQUE BV respecte les dispositions relatives au droit de rétractation telles que prévues à l'article VI.47 et suivants du RME.
Le client qui souhaite exercer le droit de rétractation prévu par la loi doit le communiquer à BOTTLE BOUTIQUE BV, de manière explicite, non équivoque et obligatoire, par écrit, conformément à l'article VI.49 du RME. Cette notification doit être faite dans les quatorze (14) jours civils à compter de la date de la vente :

Contrat de vente : c'est-à-dire le jour de la réception (physique) des marchandises ;
Contrat de service : c'est-à-dire le jour où le contrat est conclu.
Dans sa communication - par e-mail - le Client doit démontrer qu'il peut invoquer son droit de rétractation. Les informations suivantes doivent donc être incluses :
- La date de la commande ;
- La date de réception des marchandises ;
- La date à laquelle le droit de rétractation est exercé ;
- Nom et adresse du client ;
- Signature du client ;

Le client ne peut invoquer son droit de rétractation que si les marchandises n'ont pas été ouvertes. Conformément à l'article VI.53, 4° WER, BOTTLE BOUTIQUE BV n'est pas tenue de reprendre les marchandises qui se détériorent rapidement ou dont la durée de conservation est limitée, comme c'est le cas lorsqu'une bouteille de vin est ouverte.
Conformément à l'article VI.51 §1 WER, le client doit renvoyer les produits en question non ouverts à BOTTLE BOUTIQUE BV immédiatement et au plus tard dans les 14 jours après avoir été informé de la rétractation, à moins que BOTTLE BOUTIQUE BV n'ait proposé de récupérer les marchandises elles-mêmes.

En ce qui concerne le remboursement, BOTTLE BOUTIQUE BV suspendra le remboursement conformément à l'article VI.50 §3 du RGPD tant qu'elle n'aura pas reçu la preuve du retour du client. En outre, conformément à l'article VI.50, §2 WER, BOTTLE BOUTIQUE BV n'est pas tenue de rembourser les frais supplémentaires si le Client a expressément opté pour un autre type de livraison que la livraison standard la moins chère proposée par la Société. En outre, le Client supporte en tout état de cause l'ensemble des frais et risques du retour tels que stipulés à l'article VI.51, §1, alinéa 2 RME.

Si les produits sont affectés par une diminution de valeur résultant d'une manipulation des marchandises au-delà de ce qui était nécessaire pour établir la nature, les caractéristiques et le fonctionnement des marchandises, le Client en est responsable, ov. article VI.51, §2 RCE.

BOTTLE BOUTIQUE BV a le droit de facturer ces frais proportionnellement au remboursement.
Si le client ne respecte pas les conditions susmentionnées, cela constitue un usage illicite du droit de rétractation. Dans ce cas, les marchandises seront renvoyées au client, à ses propres frais et risques. BOTTLE BOUTIQUE BV s'engage à communiquer clairement ses motivations au Client.

ARTICLE 5a. PAS SATISFAIT, REMBOURSEMENT - GARANTIE

BOTTLE BOUTIQUE BV s'engage à rembourser le client s'il n'est pas satisfait de la qualité du vin reçu. A cette fin, le client doit contacter deBOTTLE BOUTIQUE BV par téléphone ou par e-mail pour demander un remboursement. Cette garantie ne s'applique que si la bouteille contient encore au moins 80 % de son volume initial. BOTTLE BOUTIQUE BV récupère la bouteille ou fournit au client une étiquette de retour.

 

ARTICLE 6. PAIEMENT
Le paiement s'effectue toujours par voie électronique via les modes de paiement proposés ou par virement bancaire si la commande est passée par e-mail.
Chaque commande est payable immédiatement à la conclusion du contrat.
Si une formule mensuelle résiliable est choisie, le paiement doit être effectué avant le 24 de chaque mois. Après cette date, le paiement est considéré comme tardif.
La BOTTLE BOUTIQUE BV demandera au client un mandat de paiement. Le client s'engage à donner un ordre permanent à son institution financière et, si cela ne se fait pas via notre processeur de paiement, à fournir une preuve de cet ordre permanent à BOTTLE BOUTIQUE BV.

BOTTLE BOUTIQUE BV se réserve le droit de suspendre la livraison du colis jusqu'à ce que le paiement ait été effectué par le client.

Si le client n'effectue pas un paiement complet et ponctuel pendant deux mois, le contrat sera considéré comme résilié de plein droit aux frais du client. Le client restera alors redevable du paiement du montant restant dû pour la durée résiduelle de l'abonnement à partir du moment du premier défaut de paiement qui a finalement entraîné la dissolution.

ARTICLE 7. LES MODALITÉS DE DISTRIBUTION
a) Adresse
La livraison est effectuée par notre prestataire de services tiers ou par BOTTLE BOUTIQUE BV elle-même à l'adresse indiquée par le client lors de sa commande. Le client s'engage à informer BOTTLE BOUTIQUE BV de tout changement d'adresse de livraison avant le 24 du mois au cours duquel la livraison est prévue. Le client sera tenu responsable de tous les dommages subis par BOTTLE BOUTIQUE BV du fait de la notification tardive de la nouvelle adresse de livraison.

b) Délai de livraison des abonnements
I. Les abonnements seront livrés dans les derniers jours de chaque mois. La date de livraison des formules d'abonnement est purement indicative et n'engage donc pas BOTTLE BOUTIQUE BV. Le client sera informé par le fournisseur de colis du moment de la disponibilité dans le magasin de colis ou de la livraison.

II. Les commandes en souffrance seront livrées dans un délai raisonnable.
III. Les offres spéciales seront diffusées dans un délai raisonnable.

ARTICLE 8. ANNULATION
a) Dans la formule 3, 6 et 12 mois, aucune annulation n'est possible pendant la durée initiale. Le client ne peut donc en aucun cas réclamer le remboursement de la somme versée.
b) Dans la formule mensuelle, le client peut résilier le contrat à condition de notifier la résiliation avant le 24 du mois. Cette annulation peut également se faire par e-mail dans le même délai mais uniquement après notification écrite explicite de réception par BOTTLE BOUTIQUE BV.

ARTICLE 9. RENOUVELLEMENT AUTOMATIQUE
Sauf résiliation explicite par le client via sa page personnelle sur le site web avant le 24 du mois de la dernière livraison, le contrat sera automatiquement renouvelé à la fin de la période d'abonnement choisie (c'est-à-dire 1, 3, 6 et 12 mois).

ARTICLE 10. PLAINTES ET GARANTIE
a) BOTTLE BOUTIQUE BV s'engage à résoudre dans les meilleurs délais toutes les plaintes et garanties communiquées à son service clientèle et à y apporter une solution adéquate.

b) BOTTLE BOUTIQUE BV ne peut être tenu responsable de tout dommage qui relève de la responsabilité d'un prestataire de services tiers.

c) BOTTLE BOUTIQUE BV ne pourra être tenue pour responsable du non-respect de ses obligations contractuelles si ce non-respect résulte d'un cas de force majeure.

ARTICLE 11 : LITIGES
Tous les litiges découlant du présent accord sont régis par le droit belge.
Pour tout litige, les tribunaux de l'arrondissement d'Anvers, du département de Malines et du canton de Malines sont compétents.

ARTICLE 12. DISPOSITIONS RELATIVES À LA VIE PRIVÉE
a) BOTTLE BOUTIQUE BV s'engage à respecter la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, ainsi que tous les arrêtés d'exécution applicables.

b)BOTTLE BOUTIQUE BV collecte des données personnelles à des fins commerciales et de marketing et s'engage à ne jamais les transmettre à des tiers. Si le client a des questions ou des remarques à ce sujet, il peut toujours contacter l'un des responsables de BOTTLE BOUTIQUE BV.

c) Le client a toujours le droit de s'opposer, sur simple demande et sans frais, à l'utilisation de ses coordonnées à des fins de marketing direct. Le client peut également demander à tout moment l'accès à ses informations personnelles, et les faire modifier ou corriger.
d) La BOTTLE BOUTIQUE BV ne peut être tenue responsable de la diffusion de ces données personnelles en cas de fuite de données ou en cas de réclamation des autorités au sens large du terme.

ARTICLE 13. DISPOSITION SPÉCIALE
La BOTTLE BOUTIQUE BV s'engage à ne pas vendre d'alcool aux mineurs, conformément à la législation belge en vigueur.

Elle ne peut être tenue pour responsable en cas de (tentative de) tromperie ou de contournement de cette réglementation par ses clients et ne saurait être tenue pour responsable des conséquences résultant de cette (tentative de) tromperie ou de ce contournement.

ARTICLE 14. OBLIGATION
Pour chaque commande électronique de produits, le client déclare explicitement accepter les présentes conditions générales en cochant la case "J'ai lu et j'accepte les conditions générales". Une commande électronique sans cette déclaration d'accord est, sauf fraude, techniquement impossible, de sorte que les présentes conditions sont toujours contraignantes pour le client.