Terms of service

ARTIKEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN
a) Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst met leveringsadres in België, door een bezoeker van deze website, hierna “klant” genoemd, afgesloten met BOTTLE BOUTIQUE BV, Van Schoonbekestraat 117, 2018 Antwerpen, BE 0648.948.509 , in dezen handelend onder de handelsnaam “Our Daily Bottle”. Deze algemene voorwaarden zijn ook toepasselijk op verkopen gerealiseerd via een ander kanaal dan de website.

b) Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden zoals door de klant geformuleerd, behalve wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door BOTTLE BOUTIQUE aanvaard werden.

ARTIKEL 2. OMSCHRIJVING VAN DE AANGEBODEN PRODUCTEN

a) Wijnabonnementen
De wijnabonnementen verkocht op deze website omvatten een abonnement gedurende 12 of 36 maanden op een pakket dat iedere maand uit twee verschillende wijnen bestaat.
De selectie van deze wijnen gebeurt door BOTTLE BOUTIQUE BV en kan in geen geval grond zijn voor welke betwisting dan ook.

Daarnaast geeft de prijs van het wijnabonnement ook toegang tot clubvoordelen allerhande, die echter geen deel uitmaken van de koopovereenkomst van de abonnementsformule.
De clubvoordelen voormeld worden vrij bepaald door de BOTTLE BOUTIQUE BV en kunnen derhalve in geen enkel geval een reden zijn tot betwisting van de overeenkomst met betrekking tot de wijnabonnementen.

De op deze website aangeboden wijnabonnementen verschillen in elkaar met betrekking tot betaling en opzegbaarheid (zie hierover verder in art.8) :
1) Een formule waarbij de gehele som voor het abonnement van 12 maanden onmiddellijk betaald wordt, hierna genoemd “jaarformule”. De klant geniet hierbij een korting die door BOTTLE BOUTIQUE BV discretionair bepaald wordt, en herzien kan worden na afloop van iedere periode van 12 maanden.

2) Een formule waarbij maandelijks 1/36ste van de gehele som voor het abonnement van 36 maanden betaald wordt, hierna genoemd “maandformule”.

b) Nabestellingen
De klant zal een wijn uit de abonnementsformule kunnen nabestellen met een korting op de initiële prijs in de abonnementsformule.
Het kortingspercentage wordt discretionair bepaald door de BOTTLE BOUTIQUE BV en kan geen aanleiding geven tot welke betwisting dan ook.

BOTTLE BOUTIQUE BV behoudt zich het recht voor dit kortingspercentage zonder beperkingen te herzien gedurende de looptijd van het wijnabonnement van de klant en dit zonder dat de BOTTLE BOUTIQUE BV verplicht is de klant hiervan op welke wijze dan ook op de hoogte te brengen.

De mogelijkheid tot nabestelling geldt zolang het product beschikbaar is.

Klanten die geen abonnement zoals onder a) hebben lopen kunnen ook bestellen via de webshop en betalen verzendkosten. De vaststelling van deze verzendkosten en de voorwaarden van vrijstelling van deze kost worden discretionair bepaald door de BOTTLE BOUTIQUE BV en kunnen geen aanleiding geven tot welke betwisting dan ook.

c) Speciale aanbiedingen
Eventuele speciale aanbiedingen uitgaande van de  BOTTLE BOUTIQUE BV kunnen in geen geval de basis vormen voor een betwisting met betrekking tot de abonnementsformule zoals besproken onder art.2, a) of een nabestelling zoals besproken onder art. 2, b). De speciale aanbieding geldt zolang het product beschikbaar is.

ARTIKEL 3. PRIJS
De op de website vermelde prijzen voor de abonnementsformules per 1, 6 of 12 maanden zijn steeds inclusief BTW exclusief leveringskosten in België en Nederland, waarbij door de klant kan geopteerd worden voor ofwel levering in een pakketshop ofwel thuislevering volgens de modaliteiten van onze derde dienstverleners.
Andere leveringsmogelijkheden kunnen mogelijk aangeboden worden, maar dit mits betaling van een supplement zoals vermeld op de website en tijdens het bestelproces.
Voor bestellingen uit het buitenland moet de klant BOTTLE BOUTIQUE BV persoonlijk contacteren. BOTTLE BOUTIQUE BV zal dan een gepersonaliseerde offerte opmaken.
De BOTTLE BOUTIQUE BV behoudt zich het recht voor deze tarieven te herzien na afloop van de initiële termijn van het wijnabonnement, of op ieder moment voor nabestellingen en speciale aanbiedingen.

ARTIKEL 4. BESTELLING
a) Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op de hyperlink “PLAATS BESTELLING” (of iedere variante hierop zoals aanwezig op de website). De klant zal dan een betalingsproces doorlopen. De bestelling is pas definitief wanneer de klant een bevestiging ontvangst vanwege BOTTLE BOUTIQUE BV dat zijn bestelling geregistreerd werd en het betalingsproces goed werd doorlopen. BOTTLE BOUTIQUE BV zal in geen enkel geval overgaan tot levering wanneer geen tijdige betaling ontvangen werd.
b) Bestellingen kunnen ook per mail geplaatst worden via hello@ourdailybottle.com en zijn slechts geldig na bevestiging door BOTTLE BOUTIQUE BV en na ontvangst van de betaling.

ARTIKEL 5. HERROEPINGSRECHT
BOTTLE BOUTIQUE BV gedraagt zich naar bepalingen aangaande het herroepingsrecht zoals bepaald in artikel VI.47 e.v. WER.
De Klant die beroep wil doen op het wettelijk voorziene herroepingsrecht moet dit uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk aan BOTTLE BOUTIQUE BV meedelen overeenkomstig artikel VI.49 WER. Deze mededeling moet binnen de veertien (14) kalenderdagen gebeuren vanaf de:

  •  Verkoopovereenkomst: d.i. de dag van (fysieke) ontvangst van de goederen;
  •  Dienstenovereenkomst: d.i. de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten.

In diens mededeling- per e-mail- moet de Klant aantonen dat hij beroep kan doen op zijn herroepingsrecht. Volgende informatie moet dan ook vermeld worden:
- De vermelding van de datum van order;
- De datum van ontvangst van de goederen;
- De datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt;
- Naam en adres van de Klant;
- Handtekening van de Klant;

De Klant kan zich slechts op zijn herroepingsrecht beroepen in het geval de goederen niet geopend werden. Overeenkomstig artikel VI.53, 4° WER is BOTTLE BOUTIQUE BV immers niet gehouden goederen die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben terug te nemen, hetgeen het geval is bij de opening van een fles wijn.
De Klant dient de desbetreffende ongeopende producten onmiddellijk terug te sturen naar BOTTLE BOUTIQUE BV, en dit overeenkomstig artikel VI.51, §1 WER uiterlijk binnen de 14 dagen na de mededeling tot herroeping, tenzij BOTTLE BOUTIQUE BV aangeboden heeft de goederen zelf af te halen.

Wat betreft de terugbetaling zal BOTTLE BOUTIQUE BV deze opschorten overeenkomstig artikel VI.50, §3 WER zolang zij geen bewijs van terugzending heeft ontvangen van de Klant. Overeenkomstig artikel VI.50, §2 WER is BOTTLE BOUTIQUE BV bovendien niet gehouden de bijkomende kosten terug te betalen, indien de Klant uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering dan de door de onderneming aangeboden goedkoopste standaardlevering heeft gekozen. Daarnaast zal de Klant in ieder geval alle kosten en risico van de terugzending dragen zoals bepaald in artikel VI.51, §1, lid 2 WER.

Indien de producten aangetast zijn door een waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, zal de Klant hiervoor verantwoordelijk zijn ov. artikel VI.51, §2 WER.

BOTTLE BOUTIQUE BVs gerechtigd om dit verhoudingsgewijs in rekening te brengen bij de terugbetaling.
Indien de Klant niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden is er sprake van een onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht. In dat geval zullen de goederen teruggestuurd worden naar de Klant, voor eigen rekening en risico van de Klant. BOTTLE BOUTIQUE BV verbindt er zich toe haar motieven duidelijk te communiceren aan Klant.

ARTIKEL 5bis. NIET TEVREDEN, GELD TERUG - GARANTIE

BOTTLE BOUTIQUE BV verbindt zich ertoe de klant terug te betalen indien deze niet tevreden is met de kwaliteit van de ontvangen wijn. Hiertoe dient de klant deBOTTLE BOUTIQUE BV per telefoon of mail te contacteren om deze terugbetaling aan te vragen. Deze garantie is enkel van toepassing indien de fles nog minstens 80 % van zijn oorspronkelijke volume bevat. BOTTLE BOUTIQUE BVzal hetzij de fles waarvan sprake ophalen, hetzij de klant een retourlabel aanleveren.

ARTIKEL 6. BETALING
Betaling gebeurt steeds elektronisch via de aangeboden betalingsmogelijkheden of via overschrijving indien een bestelling via mail gebeurt.
Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst.
Bij de keuze voor een maandelijks opzegbare formule moet betaling tussenkomen voor de 24ste van iedere maand. Betaling na deze datum wordt als laattijdig beschouwd.
De BOTTLE BOUTIQUE BV vraagt hiervoor een betalingsmandaat van de klant. De klant verbindt zich er toe een permanente betalingsopdracht te geven aan zijn of haar financiële instelling en, wanneer deze niet gebeurt via onze betalingsprocesverwerker, het bewijs van deze permanente opdracht over te maken aan de BOTTLE BOUTIQUE BV

De BOTTLE BOUTIQUE BV behoudt zich het recht voor om de levering van het pakket op te schorten tot betaling door de klant.

Wanneer de klant in gebreke blijft over te gaan tot tijdige en volledige betaling gedurende twee maanden, wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden beschouwd ten laste van de klant. De klant blijft dan betaling verschuldigd van het nog openstaande bedrag van de resterende looptijd van het abonnement vanaf het moment van de eerste wanbetaling die uiteindelijk aanleiding gaf tot ontbinding.

ARTIKEL 7. LEVERINGSMODALITEITEN
a) Adres
Levering zal gebeuren door onze derde dienstverlener of de BOTTLE BOUTIQUE BV zelf op het door de klant bij bestelling meegedeelde adres. De klant verbindt er zich toe om elke wijziging van leveringsadres voor de 24ste van de maand van voorziene levering door te geven aan de BOTTLE BOUTIQUE BV. De klant is aansprakelijk voor alle schade geleden door de BOTTLE BOUTIQUE BV in causaal verband met de niet-tijdige melding van het nieuwe leveringsadres.

b) Leveringstermijn abonnementen
I. De abonnementsformules zullen geleverd worden in de laatste dagen van iedere maand. De leveringsdatum aangaande de abonnementsformules is louter indicatief en kan de BOTTLE BOUTIQUE BV derhalve niet verbinden. De klant zal door de pakketleverancier op de hoogte gebracht worden van het moment van beschikbaarheid in de pakketshop of van levering.

II. Nabestellingen worden geleverd binnen een redelijke termijn.
III. Speciale aanbiedingen worden geleverd binnen een redelijke termijn.

ARTIKEL 8. OPZEGGING
a) In de 3, 6 en 12-maanden formule is geen opzegging mogelijk gedurende de initiële looptijd. De klant kan dus in geen enkel geval de betaalde som terugvorderen.
b) In de maandformule is opzegging door de klant mogelijk mits deze opzegging wordt gemeld voor de 24ste van de maand. Deze opzegging kan ook gemeld worden per mail binnen dezelfde termijn maar geldt enkel na expliciete schriftelijke kennisgeving van ontvangst door de BOTTLE BOUTIQUE BV.

ARTIKEL 9. AUTOMATISCHE HERNIEUWING
Behoudens expliciete opzegging door de klant via zijn persoonlijke pagina op de website voor de 24ste van de maand van de laatste levering, zal het contract automatisch opnieuw vernieuwd worden na verloop van de gekozen abonnementstermijn (zijnde 1, 3, 6 en 12 maanden). 

ARTIKEL 10. KLACHTEN EN GARANTIE
a) De BOTTLE BOUTIQUE BV verbindt zich ertoe alle klachten en garanties die meegedeeld worden aan haar klantendienst zo spoedig mogelijk op te lossen en een adequate oplossing te voorzien.

b) De BOTTLE BOUTIQUE BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die valt onder de verantwoordelijkheid van een derde dienstverlener.

c) De BOTTLE BOUTIQUE BV is niet aansprakelijk voor het niet naleven van haar contractuele verplichtingen als deze niet-naleving een gevolg is van overmacht.

ARTIKEL 11. GESCHILLEN
Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht.
Voor alle geschillen zijn de Rechtbanken van het Arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen en kanton Mechelen bevoegd.

ARTIKEL 12. PRIVACYBEPALINGEN
a) De BOTTLE BOUTIQUE BV verbindt zich ertoe de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, evenals alles geldende uitvoeringsbesluiten, na te leven.

b)De BOTTLE BOUTIQUE BV verzamelt persoonlijke gegevens voor commerciële – en marketing doeleinden en verbindt zich ertoe deze nooit door te geven aan derde partijen. Indien de klant hieromtrent vragen of opmerkingen heeft kan hij steeds terecht bij een van de zaakvoerders van BOTTLE BOUTIQUE BV.

c) De klant heeft steeds het recht zich op simpel verzoek en kosteloos te verzetten tegen het gebruik van diens contactgegevens voor doeleinden van direct marketing. Tevens kan de klant steeds toegang vragen tot deze persoonsgegevens en kan hij deze op ieder moment laten wijzigen of verbeteren.
d) De BOTTLE BOUTIQUE BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verspreiding van deze persoonsgegevens wegens een gegevenslek, dan wel in geval van opvordering door de overheid in de meest ruime zin van het woord.

ARTIKEL 13. SPECIALE BEPALING
De BOTTLE BOUTIQUE BV verbindt zich ertoe geen alcohol te verkopen aan minderjarigen overeenkomstig de geldende Belgische wetgeving.

Ze kan echter niet aansprakelijk gesteld worden in geval van (poging tot) misleiding of omzeiling van deze regelgeving door haar klanten en zal evenmin aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele gevolgen verbonden aan deze (poging tot) misleiding of omzeiling.

ARTIKEL 14. BINDING
Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden door het aanvinken van de checkbox “Ik verklaar de algemene voorwaarden gelezen te hebben en ermee akkoord te gaan”. Een elektronische bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn in hoofde van de klant.

 

 

 

OVERVIEW
This website is operated by Our Daily Bottle. Throughout the site, the terms “we”, “us” and “our” refer to Our Daily Bottle. Our Daily Bottle offers this website, including all information, tools and services available from this site to you, the user, conditioned upon your acceptance of all terms, conditions, policies and notices stated here.

By visiting our site and/ or purchasing something from us, you engage in our “Service” and agree to be bound by the following terms and conditions (“Terms of Service”, “Terms”), including those additional terms and conditions and policies referenced herein and/or available by hyperlink. These Terms of Service apply to all users of the site, including without limitation users who are browsers, vendors, customers, merchants, and/ or contributors of content.

Please read these Terms of Service carefully before accessing or using our website. By accessing or using any part of the site, you agree to be bound by these Terms of Service. If you do not agree to all the terms and conditions of this agreement, then you may not access the website or use any services. If these Terms of Service are considered an offer, acceptance is expressly limited to these Terms of Service.

Any new features or tools which are added to the current store shall also be subject to the Terms of Service. You can review the most current version of the Terms of Service at any time on this page. We reserve the right to update, change or replace any part of these Terms of Service by posting updates and/or changes to our website. It is your responsibility to check this page periodically for changes. Your continued use of or access to the website following the posting of any changes constitutes acceptance of those changes.

Our store is hosted on Shopify Inc. They provide us with the online e-commerce platform that allows us to sell our products and services to you.

SECTION 1 - ONLINE STORE TERMS
By agreeing to these Terms of Service, you represent that you are at least the age of majority in your state or province of residence, or that you are the age of majority in your state or province of residence and you have given us your consent to allow any of your minor dependents to use this site.
You may not use our products for any illegal or unauthorized purpose nor may you, in the use of the Service, violate any laws in your jurisdiction (including but not limited to copyright laws).
You must not transmit any worms or viruses or any code of a destructive nature.
A breach or violation of any of the Terms will result in an immediate termination of your Services.

SECTION 2 - GENERAL CONDITIONS
We reserve the right to refuse service to anyone for any reason at any time.
You understand that your content (not including credit card information), may be transferred unencrypted and involve (a) transmissions over various networks; and (b) changes to conform and adapt to technical requirements of connecting networks or devices. Credit card information is always encrypted during transfer over networks.
You agree not to reproduce, duplicate, copy, sell, resell or exploit any portion of the Service, use of the Service, or access to the Service or any contact on the website through which the service is provided, without express written permission by us.
The headings used in this agreement are included for convenience only and will not limit or otherwise affect these Terms.

SECTION 3 - ACCURACY, COMPLETENESS AND TIMELINESS OF INFORMATION
We are not responsible if information made available on this site is not accurate, complete or current. The material on this site is provided for general information only and should not be relied upon or used as the sole basis for making decisions without consulting primary, more accurate, more complete or more timely sources of information. Any reliance on the material on this site is at your own risk.
This site may contain certain historical information. Historical information, necessarily, is not current and is provided for your reference only. We reserve the right to modify the contents of this site at any time, but we have no obligation to update any information on our site. You agree that it is your responsibility to monitor changes to our site.

SECTION 4 - MODIFICATIONS TO THE SERVICE AND PRICES
Prices for our products are subject to change without notice.
We reserve the right at any time to modify or discontinue the Service (or any part or content thereof) without notice at any time.
We shall not be liable to you or to any third-party for any modification, price change, suspension or discontinuance of the Service.

SECTION 5 - PRODUCTS OR SERVICES (if applicable)
Certain products or services may be available exclusively online through the website. These products or services may have limited quantities and are subject to return or exchange only according to our Return Policy.
We have made every effort to display as accurately as possible the colors and images of our products that appear at the store. We cannot guarantee that your computer monitor's display of any color will be accurate.
We reserve the right, but are not obligated, to limit the sales of our products or Services to any person, geographic region or jurisdiction. We may exercise this right on a case-by-case basis. We reserve the right to limit the quantities of any products or services that we offer. All descriptions of products or product pricing are subject to change at anytime without notice, at the sole discretion of us. We reserve the right to discontinue any product at any time. Any offer for any product or service made on this site is void where prohibited.
We do not warrant that the quality of any products, services, information, or other material purchased or obtained by you will meet your expectations, or that any errors in the Service will be corrected.

SECTION 6 - ACCURACY OF BILLING AND ACCOUNT INFORMATION
We reserve the right to refuse any order you place with us. We may, in our sole discretion, limit or cancel quantities purchased per person, per household or per order. These restrictions may include orders placed by or under the same customer account, the same credit card, and/or orders that use the same billing and/or shipping address. In the event that we make a change to or cancel an order, we may attempt to notify you by contacting the e‑mail and/or billing address/phone number provided at the time the order was made. We reserve the right to limit or prohibit orders that, in our sole judgment, appear to be placed by dealers, resellers or distributors.

You agree to provide current, complete and accurate purchase and account information for all purchases made at our store. You agree to promptly update your account and other information, including your email address and credit card numbers and expiration dates, so that we can complete your transactions and contact you as needed.

For more detail, please review our Returns Policy.

SECTION 7 - OPTIONAL TOOLS
We may provide you with access to third-party tools over which we neither monitor nor have any control nor input.
You acknowledge and agree that we provide access to such tools ”as is” and “as available” without any warranties, representations or conditions of any kind and without any endorsement. We shall have no liability whatsoever arising from or relating to your use of optional third-party tools.
Any use by you of optional tools offered through the site is entirely at your own risk and discretion and you should ensure that you are familiar with and approve of the terms on which tools are provided by the relevant third-party provider(s).
We may also, in the future, offer new services and/or features through the website (including, the release of new tools and resources). Such new features and/or services shall also be subject to these Terms of Service.

SECTION 8 - THIRD-PARTY LINKS
Certain content, products and services available via our Service may include materials from third-parties.
Third-party links on this site may direct you to third-party websites that are not affiliated with us. We are not responsible for examining or evaluating the content or accuracy and we do not warrant and will not have any liability or responsibility for any third-party materials or websites, or for any other materials, products, or services of third-parties.
We are not liable for any harm or damages related to the purchase or use of goods, services, resources, content, or any other transactions made in connection with any third-party websites. Please review carefully the third-party's policies and practices and make sure you understand them before you engage in any transaction. Complaints, claims, concerns, or questions regarding third-party products should be directed to the third-party.

SECTION 9 - USER COMMENTS, FEEDBACK AND OTHER SUBMISSIONS
If, at our request, you send certain specific submissions (for example contest entries) or without a request from us you send creative ideas, suggestions, proposals, plans, or other materials, whether online, by email, by postal mail, or otherwise (collectively, 'comments'), you agree that we may, at any time, without restriction, edit, copy, publish, distribute, translate and otherwise use in any medium any comments that you forward to us. We are and shall be under no obligation (1) to maintain any comments in confidence; (2) to pay compensation for any comments; or (3) to respond to any comments.
We may, but have no obligation to, monitor, edit or remove content that we determine in our sole discretion are unlawful, offensive, threatening, libelous, defamatory, pornographic, obscene or otherwise objectionable or violates any party’s intellectual property or these Terms of Service.
You agree that your comments will not violate any right of any third-party, including copyright, trademark, privacy, personality or other personal or proprietary right. You further agree that your comments will not contain libelous or otherwise unlawful, abusive or obscene material, or contain any computer virus or other malware that could in any way affect the operation of the Service or any related website. You may not use a false e‑mail address, pretend to be someone other than yourself, or otherwise mislead us or third-parties as to the origin of any comments. You are solely responsible for any comments you make and their accuracy. We take no responsibility and assume no liability for any comments posted by you or any third-party.

SECTION 10 - PERSONAL INFORMATION
Your submission of personal information through the store is governed by our Privacy Policy. To view our Privacy Policy.

SECTION 11 - ERRORS, INACCURACIES AND OMISSIONS
Occasionally there may be information on our site or in the Service that contains typographical errors, inaccuracies or omissions that may relate to product descriptions, pricing, promotions, offers, product shipping charges, transit times and availability. We reserve the right to correct any errors, inaccuracies or omissions, and to change or update information or cancel orders if any information in the Service or on any related website is inaccurate at any time without prior notice (including after you have submitted your order).
We undertake no obligation to update, amend or clarify information in the Service or on any related website, including without limitation, pricing information, except as required by law. No specified update or refresh date applied in the Service or on any related website, should be taken to indicate that all information in the Service or on any related website has been modified or updated.

SECTION 12 - PROHIBITED USES
In addition to other prohibitions as set forth in the Terms of Service, you are prohibited from using the site or its content: (a) for any unlawful purpose; (b) to solicit others to perform or participate in any unlawful acts; (c) to violate any international, federal, provincial or state regulations, rules, laws, or local ordinances; (d) to infringe upon or violate our intellectual property rights or the intellectual property rights of others; (e) to harass, abuse, insult, harm, defame, slander, disparage, intimidate, or discriminate based on gender, sexual orientation, religion, ethnicity, race, age, national origin, or disability; (f) to submit false or misleading information; (g) to upload or transmit viruses or any other type of malicious code that will or may be used in any way that will affect the functionality or operation of the Service or of any related website, other websites, or the Internet; (h) to collect or track the personal information of others; (i) to spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl, or scrape; (j) for any obscene or immoral purpose; or (k) to interfere with or circumvent the security features of the Service or any related website, other websites, or the Internet. We reserve the right to terminate your use of the Service or any related website for violating any of the prohibited uses.

SECTION 13 - DISCLAIMER OF WARRANTIES; LIMITATION OF LIABILITY
We do not guarantee, represent or warrant that your use of our service will be uninterrupted, timely, secure or error-free.
We do not warrant that the results that may be obtained from the use of the service will be accurate or reliable.
You agree that from time to time we may remove the service for indefinite periods of time or cancel the service at any time, without notice to you.
You expressly agree that your use of, or inability to use, the service is at your sole risk. The service and all products and services delivered to you through the service are (except as expressly stated by us) provided 'as is' and 'as available' for your use, without any representation, warranties or conditions of any kind, either express or implied, including all implied warranties or conditions of merchantability, merchantable quality, fitness for a particular purpose, durability, title, and non-infringement.
In no case shall Our Daily Bottle, our directors, officers, employees, affiliates, agents, contractors, interns, suppliers, service providers or licensors be liable for any injury, loss, claim, or any direct, indirect, incidental, punitive, special, or consequential damages of any kind, including, without limitation lost profits, lost revenue, lost savings, loss of data, replacement costs, or any similar damages, whether based in contract, tort (including negligence), strict liability or otherwise, arising from your use of any of the service or any products procured using the service, or for any other claim related in any way to your use of the service or any product, including, but not limited to, any errors or omissions in any content, or any loss or damage of any kind incurred as a result of the use of the service or any content (or product) posted, transmitted, or otherwise made available via the service, even if advised of their possibility. Because some states or jurisdictions do not allow the exclusion or the limitation of liability for consequential or incidental damages, in such states or jurisdictions, our liability shall be limited to the maximum extent permitted by law.

SECTION 14 - INDEMNIFICATION
You agree to indemnify, defend and hold harmless Our Daily Bottle and our parent, subsidiaries, affiliates, partners, officers, directors, agents, contractors, licensors, service providers, subcontractors, suppliers, interns and employees, harmless from any claim or demand, including reasonable attorneys’ fees, made by any third-party due to or arising out of your breach of these Terms of Service or the documents they incorporate by reference, or your violation of any law or the rights of a third-party.

SECTION 15 - SEVERABILITY
In the event that any provision of these Terms of Service is determined to be unlawful, void or unenforceable, such provision shall nonetheless be enforceable to the fullest extent permitted by applicable law, and the unenforceable portion shall be deemed to be severed from these Terms of Service, such determination shall not affect the validity and enforceability of any other remaining provisions.

SECTION 16 - TERMINATION
The obligations and liabilities of the parties incurred prior to the termination date shall survive the termination of this agreement for all purposes.
These Terms of Service are effective unless and until terminated by either you or us. You may terminate these Terms of Service at any time by notifying us that you no longer wish to use our Services, or when you cease using our site.
If in our sole judgment you fail, or we suspect that you have failed, to comply with any term or provision of these Terms of Service, we also may terminate this agreement at any time without notice and you will remain liable for all amounts due up to and including the date of termination; and/or accordingly may deny you access to our Services (or any part thereof).

SECTION 17 - ENTIRE AGREEMENT
The failure of us to exercise or enforce any right or provision of these Terms of Service shall not constitute a waiver of such right or provision.
These Terms of Service and any policies or operating rules posted by us on this site or in respect to The Service constitutes the entire agreement and understanding between you and us and govern your use of the Service, superseding any prior or contemporaneous agreements, communications and proposals, whether oral or written, between you and us (including, but not limited to, any prior versions of the Terms of Service).
Any ambiguities in the interpretation of these Terms of Service shall not be construed against the drafting party.

SECTION 18 - GOVERNING LAW
These Terms of Service and any separate agreements whereby we provide you Services shall be governed by and construed in accordance with the laws of Belgium.

SECTION 19 - CHANGES TO TERMS OF SERVICE
You can review the most current version of the Terms of Service at any time at this page.
We reserve the right, at our sole discretion, to update, change or replace any part of these Terms of Service by posting updates and changes to our website. It is your responsibility to check our website periodically for changes. Your continued use of or access to our website or the Service following the posting of any changes to these Terms of Service constitutes acceptance of those changes.

SECTION 20 - CONTACT INFORMATION
Questions about the Terms of Service should be sent to us at hello@ourdailybottle.com.